Sammy Tapp

2023

Slip, acrylic on paper, 2023 

Slip, acrylic on paper, 2023 

Fly, acrylic on paper, 2023

Fly, acrylic on paper, 2023

Using Format